Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XVI/169/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

145 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/168/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczecinek za 2011 rok

118 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/167/2012 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Szczecinek za 2011r.

461 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/166/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczecinek na lata 2012 - 2023

711 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/165/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012 rok

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/164/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczecinek

186 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/163/2012 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek

218 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/162/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek za rok 2011

802 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/161/2012 w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

121 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/160/2012 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

154 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/159/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

211 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/158/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

128 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/157/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 lat

131 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/156/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tych samych nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 lat

171 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/155/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

134 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/154/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

457 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/153/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek"

401 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/152/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

203 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/151/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

261 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XVI/150/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

104 KBPobierzPodgląd pliku